• BLACK FRIDAY
  • ΕΠΕΚΤΕΊΝΟΥΜΕ ΜΈΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΈΡΑ
Προσφορές σε:
Προσφορές για:

Όροι και προϋποθέσεις του καταστήματος

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ TENNIS-ZONE.GR Εφαρμόζεται

από 02.05.2022 r.

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ:
1. ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ
3. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΠΏΛΗΣΗΣ
4. ΤΡΌΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΊΕΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
5. ΚΌΣΤΟΣ, ΤΡΌΠΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
7. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΉΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
9. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
11. ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.tennis-zone.gr ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ο Καταναλωτής δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος περί δικαιωμάτων του καταναλωτή. Οι διατάξεις της συμφωνίας που είναι λιγότερο ευνοϊκές για τον καταναλωτή από τις διατάξεις του νόμου περί δικαιωμάτων του καταναλωτή είναι άκυρες και στη θέση τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου περί δικαιωμάτων του καταναλωτή. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν αποσκοπούν στον αποκλεισμό ή τον περιορισμό των δικαιωμάτων του καταναλωτή που απορρέουν από υποχρεωτικές νομικές διατάξεις, και τυχόν αμφιβολίες που μπορεί να έχετε θα πρέπει να εξηγούνται υπέρ του καταναλωτή. Σε περίπτωση μη συμφωνίας των διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων με τις ανωτέρω διατάξεις, υπερισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
1.1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα που διατίθεται στη διεύθυνση διαδικτύου www.tennis-zone.gr λειτουργεί από την εταιρεία STREFA TENISA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa με έδρα τη Βαρσοβία (διεύθυνση καταστατικού και διεύθυνση παράδοσης: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa) που είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρηματιών με τον αριθμό 0000545256 του εθνικού δικαστικού μητρώου- το δικαστήριο καταχώρισης στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία της εταιρείας: Περιφερειακό Δικαστήριο για την πρωτεύουσα της Βαρσοβίας στη Βαρσοβία, XII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Μητρώου Δικαστηρίων- VAT ID: 7010469498, REGON: 360859723, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@tennis-zone.gr και αριθμός τηλεφώνου: (+48) 22 823 37 481
1.2. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις απευθύνονται τόσο σε καταναλωτές όσο και σε επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους Κανονισμούς και απευθύνεται μόνο σε καταναλωτές ή επιχειρηματίες.
1.3. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών είναι ο Πωλητής. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς, για χρονικό διάστημα και βάσει των λόγων και των αρχών που αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιέχει, ειδικότερα, τους κανόνες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης της βάσης, των σκοπών και της περιόδου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies και αναλυτικών εργαλείων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης αγορών, είναι εθελοντική. Ομοίως, η παροχή προσωπικών δεδομένων από τον χρήστη της υπηρεσίας ή τον πελάτη είναι εθελοντική, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που επισημαίνονται στην πολιτική απορρήτου (σύναψη συμφωνίας και νόμιμες υποχρεώσεις του πωλητή).
1.4. Ορισμοί:
1.4.1. ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΗ - όλες οι αποσκευές τις οποίες ο ταξιδιώτης είναι σε θέση να παρουσιάσει στο τελωνείο κατά την είσοδό του στο έδαφος της χώρας, καθώς και οι αποσκευές τις οποίες θα παρουσιάσει αργότερα στο τελωνείο, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζεται απόδειξη ότι οι αποσκευές καταχωρήθηκαν ως συνοδευτικές αποσκευές κατά την επιβίβαση από την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά τους1
1.4.2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ - μία ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών.
1.4.3. ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - έντυπο που διατίθεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε Λογαριασμό.
1.4.4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - Ηλεκτρονική υπηρεσία, διαδραστική φόρμα διαθέσιμη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα που σας επιτρέπει να κάνετε μια παραγγελία, ιδίως προσθέτοντας Προϊόντα στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών και καθορίζοντας τους όρους της Σύμβασης Πώλησης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου παράδοσης και πληρωμής.
1.4.5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ - έγγραφο που εκδίδεται από τον Πωλητή, η επιβεβαίωση του οποίου από το Τελωνείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει στον Ταξιδιώτη το δικαίωμα να λάβει επιστροφή ΦΠΑ1
1.4.6. ΠΕΛΑΤΗΣ - (1) φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το γενικά εφαρμοστέο δίκαιο, επίσης φυσικό πρόσωπο με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, (2) νομικό πρόσωπο, ή (3) οργανωτική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα στην οποία ο νόμος προσδίδει δικαιοπρακτική ικανότητα, - ο οποίος έχει συνάψει ή προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Πώλησης με τον Πωλητή.
1.4.7. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - Αστικός Κώδικας Νόμος της 23ης Απριλίου 1964 r. (Εφημερίδα των Νόμων 1964 αριθ. 16, θέση 93 με τροποποιήσεις).
1.4.8. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - Ηλεκτρονική Υπηρεσία, η οποία χαρακτηρίζεται με ατομικό όνομα (login) και κωδικό πρόσβασης που παρέχεται από τον Πελάτη, μια συλλογή πόρων στο σύστημα πληροφορικής του Παρόχου Υπηρεσιών, στην οποία συγκεντρώνονται τα δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη και πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες που έχει τοποθετήσει στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
1.4.9. NEWSLETTER - Ηλεκτρονική Υπηρεσία, μια υπηρεσία ηλεκτρονικής διανομής που παρέχεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία επιτρέπει σε όλους τους πελάτες που τη χρησιμοποιούν να λαμβάνουν αυτόματα από τον Πάροχο Υπηρεσιών το επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο των επόμενων εκδόσεων του ενημερωτικού δελτίου που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα, τα νέα και τις προσφορές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
1.4.10. ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ - φυσικό πρόσωπο που δεν έχει μόνιμη κατοικία στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.4.11. ΠΡΟΪΟΝ - κινητό αγαθό που διατίθεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και αποτελεί αντικείμενο Σύμβασης Πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή.
1.4.12. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
1.4.13. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - το ηλεκτρονικό κατάστημα του Παρόχου Υπηρεσιών που διατίθεται στη διεύθυνση διαδικτύου: www.tennis-zone.gr
1.4.14. ΠΩΛΗΤΗΣ- ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - STREFA TENISA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa με έδρα τη Βαρσοβία (διεύθυνση καταστατικού και διεύθυνση παράδοσης: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa) που είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρηματιών με τον αριθμό 0000545256 του εθνικού δικαστικού μητρώου- το δικαστήριο καταχώρισης στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία της εταιρείας: Περιφερειακό Δικαστήριο της πρωτεύουσας της Βαρσοβίας στη Βαρσοβία, XII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου- NIP 70100469498- REGON: 360859723- διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@tennis-zone.gr
1.4.15. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - συμφωνία για την πώληση του Προϊόντος που συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
1.4.16. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - υπηρεσία που παρέχεται ηλεκτρονικά από τον Πάροχο Υπηρεσιών στον Πελάτη μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
1.4.17. ΧΡΗΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - (1) φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το κοινό δίκαιο, επίσης φυσικό πρόσωπο με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα- (2) νομικό πρόσωπο- ή (3) οργανωτική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα στην οποία ο νόμος προσδίδει δικαιοπρακτική ικανότητα- - που χρησιμοποιεί ή προτίθεται να χρησιμοποιήσει την Ηλεκτρονική Υπηρεσία.
1.4.18. ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, Νόμος - Νόμος της 30ής Μαΐου 2014 για τα δικαιώματα των καταναλωτών (ΦΕΚ. 2014 θέση 827 με περαιτέρω τροποποιήσεις).
1.4.19. ΝΟΜΟΣ ΦΠΑ - Νόμος της 11ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τον φόρο αγαθών και υπηρεσιών (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2004 αρ. 54 θέση 535 με περαιτέρω τροποποιήσεις).
1.4.20. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - δήλωση βούλησης του Πελάτη που γίνεται με τη χρήση του Εντύπου Παραγγελίας και αποσκοπεί άμεσα στη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης Προϊόντων με τον Πωλητή.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ2
.1. Οι ακόλουθες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα: Λογαριασμός, Έντυπο παραγγελίας και Ενημερωτικό δελτίο.
2.1.1. Λογαριασμός - η χρήση του Λογαριασμού είναι δυνατή μετά από συνολικά δύο διαδοχικά βήματα από τον Πελάτη - (1) συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής, (2) κλικ στο πεδίο "Συνέχεια". Στο Έντυπο Εγγραφής, είναι απαραίτητο ο Χρήστης της Υπηρεσίας να παράσχει τα ακόλουθα στοιχεία για τον Χρήστη της Υπηρεσίας: όνομα/επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση (οδός, αριθμός σπιτιού/διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας και κωδικό πρόσβασης.
2.1.1.1. Η υπηρεσία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού παρέχεται δωρεάν για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να αιτιολογήσει οποιαδήποτε αιτία, να διαγράψει τον Λογαριασμό (παραίτηση από τον Λογαριασμό), αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στον Πάροχο Υπηρεσιών, ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@tennis-zone.gr ή εγγράφως στη διεύθυνση του: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa.
2.1.2. Έντυπο παραγγελίας - η χρήση του εντύπου παραγγελίας αρχίζει όταν ο Πελάτης προσθέσει το πρώτο Προϊόν στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η τοποθέτηση της παραγγελίας πραγματοποιείται αφού ο Πελάτης ολοκληρώσει συνολικά δύο διαδοχικά βήματα - (1) μετά τη συμπλήρωση της Φόρμας Παραγγελίας και (2) κάνοντας κλικ στο πεδίο "Παραγγελία και πληρωμή" μετά τη συμπλήρωση της Φόρμας Παραγγελίας στη σελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος - μέχρι τότε, είναι δυνατή η τροποποίηση των δεδομένων που έχουν εισαχθεί ανεξάρτητα (για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εμφανιζόμενα μηνύματα και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος). Στη Φόρμα Παραγγελίας, είναι απαραίτητο ο Πελάτης να παρέχει τα ακόλουθα δεδομένα που τον αφορούν: όνομα/επωνυμία της εταιρείας, διεύθυνση (οδός, αριθμός σπιτιού/διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας και στοιχεία της Σύμβασης Πώλησης: Προϊόν/τα, ποσότητα του/των προϊόντος/ων, τόπος και τρόπος παράδοσης του/των προϊόντος/ων, τρόπος πληρωμής. Στην περίπτωση πελατών που δεν είναι καταναλωτές, είναι επίσης απαραίτητο να παρέχεται η επωνυμία της εταιρείας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου.
2.1.2.1. Η υπηρεσία Ηλεκτρονικό Έντυπο Παραγγελίας παρέχεται δωρεάν, έχει εφάπαξ χαρακτήρα και τερματίζεται με την τοποθέτηση της παραγγελίας μέσω αυτής ή όταν ο Πελάτης παύσει να τοποθετεί την παραγγελία μέσω αυτής εκ των προτέρων.
2.1.3. Ενημερωτικό Δελτίο - η χρήση του Ενημερωτικού Δελτίου πραγματοποιείται αφού ολοκληρωθούν συνολικά τρία διαδοχικά βήματα από τον Πελάτη - (1) στην καρτέλα "Ενημερωτικό Δελτίο" που είναι ορατή στον Ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα αποστέλλονται οι επόμενες εκδόσεις του Ενημερωτικού Δελτίου, (2) κλικ στο πεδίο "Αποθήκευση", και στη συνέχεια (3) επιβεβαίωση της επιθυμίας σας να εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο επιβεβαίωσης που αποστέλλεται στην παρεχόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο Newsletter τσεκάροντας το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού - με τη δημιουργία του λογαριασμού, ο πελάτης γίνεται συνδρομητής του Newsletter.
2.1.3.1. Η υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου παρέχεται δωρεάν για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να αιτιολογήσει οποιαδήποτε αιτία, να διαγραφεί από το Ενημερωτικό Δελτίο αποστέλλοντας κατάλληλο αίτημα στον Πάροχο Υπηρεσιών, ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: info@tennis-zone.gr ή εγγράφως στην ακόλουθη διεύθυνση: Al. Heroes September 12, 02-389 Βαρσοβία.
2.2. Τεχνικές απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για τη συνεργασία με το σύστημα πληροφορικής που χρησιμοποιεί ο Πάροχος Υπηρεσιών: (1) ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητός υπολογιστής ή άλλη συσκευή πολυμέσων με πρόσβαση στο Διαδίκτυο- (2) πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο- (3) πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο: Mozilla Firefox έκδοση 17.0 και άνω ή Internet Explorer έκδοση 10.0 και άνω, Opera έκδοση 12.0 και άνω, Google Chrome έκδοση 23.0. και άνω, Safari έκδοση 5.0 και άνω, Microsoft Edge έκδοση 25.10586.0.0 και άνω- (4) συνιστώμενη ελάχιστη ανάλυση οθόνης: (5) ενεργοποίηση της δυνατότητας αποθήκευσης cookies και JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
2.3. Ο Πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τρόπο σύμφωνο με το νόμο και τους χρηστούς τρόπους, λαμβάνοντας υπόψη το σεβασμό των προσωπικών δικαιωμάτων και των πνευματικών δικαιωμάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας του Παρόχου Υπηρεσιών και τρίτων. Ο Πελάτης υποχρεούται να εισάγει δεδομένα σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά. Ο Πελάτης απαγορεύεται να παρέχει παράνομο περιεχόμενο.
2.4. Διαδικασία υποβολής παραπόνων:
2.4.1. Παράπονα σχετικά με την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών από τον Πάροχο Υπηρεσιών και άλλα παράπονα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (εξαιρουμένης της διαδικασίας υποβολής παραπόνων για προϊόντα, η οποία αναφέρεται στην ενότητα 6 του Κανονισμού) ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει, για παράδειγμα:
2.4.2. εγγράφως στη διεύθυνση Αλ. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa
2.4.3. σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@tennis-zone.gr
2.4.4. Συνιστάται ο Πελάτης να αναφέρει στην περιγραφή της καταγγελίας: (1) πληροφορίες και περιστάσεις σχετικά με το αντικείμενο της καταγγελίας, ιδίως το είδος και την ημερομηνία της παρατυπίας, (2) το αίτημα του πελάτη και (3) τα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος - αυτό θα απλοποιήσει και θα επιταχύνει την επεξεργασία των καταγγελιών από τον Πάροχο Υπηρεσιών. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη πρόταση έχουν τη μορφή συστάσεων μόνο και δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των καταγγελιών που υποβάλλονται χωρίς τη συνιστώμενη περιγραφή της καταγγελίας.
2.4.5. Η απάντηση στην καταγγελία από τον Πάροχο Υπηρεσιών γίνεται άμεσα, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.

3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
3.1. Η σύναψη της Σύμβασης Πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή πραγματοποιείται αφού ο Πελάτης υποβάλει την παραγγελία χρησιμοποιώντας τη φόρμα παραγγελίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.2 του Κανονισμού.
3.2. Η τιμή του Προϊόντος που εμφανίζεται στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος δίνεται σε πολωνικά ζλότυ και περιλαμβάνει τους φόρους. Ο Πελάτης ενημερώνεται για τη συνολική τιμή, μαζί με τους φόρους του Προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της Παραγγελίας, καθώς και για τα έξοδα παράδοσης (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς, παράδοσης και ταχυδρομικών υπηρεσιών) και άλλα έξοδα, και όταν το ποσό αυτών των εξόδων δεν μπορεί να προσδιοριστεί - ο Πελάτης ενημερώνεται για την υποχρέωση καταβολής τους στις σελίδες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης της Παραγγελίας, μεταξύ άλλων όταν ο Πελάτης εκφράζει την επιθυμία του να δεσμευτεί από τη Σύμβαση Πώλησης.
3.3. Η διαδικασία σύναψης της Σύμβασης Πώλησης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τη χρήση του Εντύπου Παραγγελίας3
3.3.1. Η σύναψη της Σύμβασης Πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή λαμβάνει χώρα αφού ο Πελάτης έχει τοποθετήσει μια παραγγελία στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα σύμφωνα με την ενότητα 2.1.2 του Κανονισμού.
3.3.2. Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ο Πωλητής επιβεβαιώνει αμέσως την παραλαβή της και ταυτόχρονα αποδέχεται την παραγγελία προς υλοποίηση. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της Παραγγελίας και της αποδοχής της προς υλοποίηση γίνεται με την αποστολή στον Πελάτη κατάλληλου ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη που δόθηκε κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τις δηλώσεις του Πωλητή σχετικά με την παραλαβή της Παραγγελίας και την αποδοχή της προς υλοποίηση και την επιβεβαίωση της σύναψης της Σύμβασης Πώλησης. Με τη λήψη από τον Πελάτη του ανωτέρω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνάπτεται Σύμβαση Πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή.
3.4. Η κατοχύρωση, εξασφάλιση και διάθεση στον Πελάτη του περιεχομένου της συναφθείσας Σύμβασης Πώλησης γίνεται με (1) τη διάθεση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων στον Ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και (2) την αποστολή στον Πελάτη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην παράγραφο 3.3.2. Όροι και προϋποθέσεις. Το περιεχόμενο της Σύμβασης Πώλησης είναι επιπλέον σταθερό και ασφαλές στο σύστημα πληροφορικής του Ηλεκτρονικού Καταστήματος του Πωλητή.

4. ΤΡΌΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΊΕΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
4.1. Ο Πωλητής θέτει στη διάθεση του Πελάτη τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής στο πλαίσιο της Σύμβασης Πώλησης:
4.1.1. Πληρωμή με αντικαταβολή κατά την παράδοση.
4.1.2. Πληρωμή με μετρητά κατά την προσωπική παραλαβή.
4.1.3. Πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή.
4.1.4. Πληρωμή με δωροκάρτα.
4.1.5. Ηλεκτρονικές πληρωμές και πληρωμή με πιστωτική κάρτα μέσω της Przelewy24.pl - οι τρέχουσες δυνατές μέθοδοι πληρωμής καθορίζονται στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στην καρτέλα πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής και στον ιστότοπο http://www.przelewy24.pl.
4.1.5.1. Οι διακανονισμοί των συναλλαγών με ηλεκτρονικές πληρωμές και πληρωμή με κάρτα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την επιλογή του πελάτη μέσω της Przelewy24.pl. Ο
χειρισμός των ηλεκτρονικών πληρωμών και της κάρτας πληρωμής πραγματοποιείται από:
4.1.5.1.1.  Przelewy24.pl - Ανώνυμη εταιρεία PayPro. Εκπρόσωπος διακανονισμού με έδρα το Πόζναν (διεύθυνση της έδρας: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Πόζναν - Nowe Miasto i Wilda στο Πόζναν, VIII Το Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου με αριθμό KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
4.2. Προθεσμία πληρωμής:
4.2.1. Εάν ο Πελάτης επιλέξει να πληρώσει με τραπεζικό έμβασμα, πληρωμές με δωροκάρτα, ηλεκτρονικές πληρωμές ή πληρωμή με πιστωτική κάρτα, ο Πελάτης υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πληρωμή εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης Πώλησης.
4.2.2. Εάν ο Πελάτης επιλέξει την αντικαταβολή με αντικαταβολή ή την αυτοπρόσωπη παραλαβή, ο Πελάτης υποχρεούται να προβεί σε πληρωμή κατά την παράδοση.

5. ΚΟΣΤΟΣ, ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
5.1. Η παράδοση του προϊόντος είναι διαθέσιμη στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας.
5.2. Η παράδοση του Προϊόντος στον Πελάτη είναι πληρωτέα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση Πώλησης. Το κόστος παράδοσης του Προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων των τελών μεταφοράς, παράδοσης και ταχυδρομικών υπηρεσιών) αναφέρεται στον Πελάτη στις σελίδες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στην καρτέλα πληροφοριών σχετικά με το κόστος παράδοσης, καθώς και κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας, μεταξύ άλλων όταν ο Πελάτης εκφράζει την επιθυμία του να δεσμευτεί από τη Σύμβαση Πώλησης.
5.3. Η προσωπική παραλαβή του προϊόντος από τον Πελάτη είναι δωρεάν.
5.4. Ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη τα ακόλουθα μέσα παράδοσης ή παραλαβής του Προϊόντος:
5.4.1. Ταχυδρομική παράδοση, με αντικαταβολή.
5.4.2. Courier, με αντικαταβολή.
5.5. Η ημερομηνία παράδοσης του Προϊόντος στον Πελάτη είναι 7 εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν ορίζεται μικρότερη περίοδος στην περιγραφή του Προϊόντος ή κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Στην περίπτωση Προϊόντων με διαφορετικές ημερομηνίες παράδοσης, η ημερομηνία παράδοσης είναι η μεγαλύτερη καθορισμένη περίοδος, η οποία, ωστόσο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7 εργάσιμες ημέρες. Η έναρξη της ημερομηνίας παράδοσης του Προϊόντος στον Πελάτη υπολογίζεται ως εξής:
5.5.1. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη μέθοδο πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα, ηλεκτρονικές πληρωμές ή κάρτα πληρωμής - από την ημερομηνία πίστωσης του τραπεζικού λογαριασμού ή του λογαριασμού διακανονισμού του Πωλητή.
5.5.2. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη μέθοδο αντικαταβολής - από την ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης Πώλησης.

6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
6.1. Η βάση και η έκταση της ευθύνης του Πωλητή έναντι του Πελάτη, εάν το πωληθέν προϊόν έχει φυσικό ή νομικό ελάττωμα (εγγύηση) καθορίζονται από τους γενικά ισχύοντες νόμους, ιδίως στον Αστικό Κώδικα (συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 556-576 του Αστικού Κώδικα).
6.2. Ο Πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το Προϊόν στον Πελάτη χωρίς ελαττώματα. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ευθύνη του Πωλητή για το ελάττωμα του Προϊόντος και τα δικαιώματα του πελάτη καθορίζονται στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στην καρτέλα πληροφοριών σχετικά με την καταγγελία.
6.3. Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί από τον Πελάτη, για παράδειγμα:
6.3.1. εγγράφως στη διεύθυνση: Αλ. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa
6.3.2. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@tennis-zone.gr
6.4. Συνιστάται ο Πελάτης να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες στην περιγραφή της καταγγελίας: (1) πληροφορίες και περιστάσεις σχετικά με το αντικείμενο της καταγγελίας, ιδίως το είδος και την ημερομηνία του ελαττώματος- (2) αίτημα για μια μέθοδο συμμόρφωσης του προϊόντος με τη Σύμβαση Πώλησης ή δήλωση μείωσης της τιμής ή υπαναχώρησης από τη Σύμβαση Πώλησης- και (3) στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος - αυτό θα διευκολύνει και θα επιταχύνει την επεξεργασία της καταγγελίας από τον Πωλητή. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη πρόταση έχουν τη μορφή συστάσεων μόνο και δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των καταγγελιών που υποβάλλονται χωρίς τη συνιστώμενη περιγραφή της καταγγελίας.
6.5. Ο Πωλητής θα απαντήσει στην καταγγελία του Πελάτη άμεσα, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.  Η
μη απάντηση του Πωλητή εντός της ανωτέρω προθεσμίας σημαίνει ότι ο Πωλητής θεώρησε την καταγγελία δικαιολογημένη.
6.6. Ο Πελάτης που ασκεί τα δικαιώματα εγγύησης υποχρεούται, με έξοδα του Πωλητή, να παραδώσει το ελαττωματικό προϊόν στη διεύθυνση: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa. Εάν, λόγω του τύπου του Προϊόντος ή του τρόπου εγκατάστασής του, θα ήταν υπερβολικά δύσκολο για τον Πελάτη να παραδώσει το Προϊόν, ο Πελάτης υποχρεούται να θέσει το Προϊόν στη διάθεση του Πωλητή στον τόπο όπου βρίσκεται το Προϊόν.

7. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
7.1. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα του Πελάτη να κάνει χρήση των εξωδικαστικών διαδικασιών διεκπεραίωσης καταγγελιών και επανόρθωσης και τους κανόνες πρόσβασης στις εν λόγω διαδικασίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών στη διεύθυνση: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. Ο Πρόεδρος του Γραφείου Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών διαθέτει επίσης ένα σημείο επικοινωνίας (Τηλέφωνο: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl ή γραπτή επικοινωνία: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους καταναλωτές σε θέματα που σχετίζονται με την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.
7.3. Ο καταναλωτής έχει τα ακόλουθα παραδείγματα δυνατοτήτων να χρησιμοποιήσει εξωδικαστικά μέσα για την αντιμετώπιση παραπόνων και την επανόρθωση: (1) αίτηση για την επίλυση της διαφοράς στο μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο καταναλωτών (για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: http://www.spsk.wiih.org.pl/)- (2) αίτηση για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς στον επαρχιακό επιθεωρητή της Επιθεώρησης Εμπορίου (περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του επιθεωρητή που είναι αρμόδιος για τον τόπο εγκατάστασης του πωλητή)- και (3) βοήθεια από περιφερειακό (δημοτικό) διαμεσολαβητή καταναλωτών ή κοινωνική οργάνωση της οποίας τα καταστατικά καθήκοντα περιλαμβάνουν την προστασία των καταναλωτών (π.χ. Ομοσπονδία Καταναλωτών, Ένωση Πολωνών Καταναλωτών). Συμβουλές παρέχονται, μεταξύ άλλων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση porady@dlakonsumentow.pl και μέσω της τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας προς τους καταναλωτές 801 440 220 (η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας λειτουργεί τις καθημερινές, από τις 8:00 έως τις 18:00, τέλος σύνδεσης ανάλογα με τον φορέα).
7.4. Σε επίπεδο ΕΕ διατίθεται πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr (πλατφόρμα ODR). Η πλατφόρμα ODR είναι ένας διαδραστικός και πολύγλωσσος δικτυακός τόπος με ενιαία υπηρεσία για καταναλωτές και επιχειρήσεις που επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση διαφορών σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την ίδια την πλατφόρμα ή τον δικτυακό τόπο του Γραφείου Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
8.1. Ο καταναλωτής που έχει συνάψει σύμβαση εξ αποστάσεως μπορεί, εντός 14 ημερολογιακών ημερών, να υπαναχωρήσει από αυτή χωρίς να αιτιολογήσει την υπαναχώρησή του και χωρίς να επιβαρυνθεί με έξοδα, με εξαίρεση τα έξοδα που ορίζονται στο τμήμα 8.8 του Κανονισμού. Για την τήρηση της προθεσμίας αρκεί η αποστολή δήλωσης πριν από τη λήξη της. Η δήλωση υπαναχώρησης μπορεί να γίνει, για παράδειγμα:
8.1.1. εγγράφως στη διεύθυνση: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa
8.1.2. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: info@tennis-zone.gr
8.2. Παράδειγμα υποδείγματος εντύπου υπαναχώρησης περιλαμβάνεται στο παράρτημα 2 του νόμου περί δικαιωμάτων του καταναλωτή και είναι επιπλέον διαθέσιμο στο σημείο 11 των κανονισμών και στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος στην καρτέλα για την υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.
8.3. Η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει να τρέχει:
8.3.1. για τη σύμβαση βάσει της οποίας ο Πωλητής εκδίδει το προϊόν, υποχρεούμενος να μεταβιβάσει την κυριότητά του (π.χ. Σύμβαση Πώλησης) - από τη στιγμή που το προϊόν έχει περιέλθει στην κατοχή του καταναλωτή ή τρίτου που έχει υποδείξει αυτός, εκτός του μεταφορέα και, στην περίπτωση σύμβασης, η οποία (1) περιλαμβάνει πολλά προϊόντα που παραδίδονται χωριστά, σε παρτίδες ή σε μέρη, από την κυριότητα του τελευταίου προϊόντος, παρτίδας ή μέρους, ή (2) συνίσταται στην τακτική προμήθεια προϊόντων για περιορισμένο χρονικό διάστημα , από την παραλαβή του πρώτου προϊόντος-
8.3.2. για άλλες συμβάσεις, από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
8.4. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από σύμβαση εξ αποστάσεως, η σύμβαση θεωρείται ότι δεν έχει συναφθεί.
8.5. Ο Πωλητής υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση, στον καταναλωτή όλες τις πληρωμές που πραγματοποίησε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης του Προϊόντος (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τη μέθοδο παράδοσης που επέλεξε ο Πελάτης, διαφορετική από τη φθηνότερη συνήθη μέθοδο παράδοσης που διατίθεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα). Ο Πωλητής επιστρέφει την πληρωμή χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής με τον καταναλωτή, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει συμφωνήσει ρητά για άλλη μέθοδο επιστροφής που δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τον ίδιο. Εάν ο Πωλητής δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος το προϊόν από τον καταναλωτή, μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή των πληρωμών που έλαβε από τον καταναλωτή μέχρι να παραλάβει πίσω το προϊόν ή μέχρι ο καταναλωτής να προσκομίσει απόδειξη της επιστροφής του, όποιο από τα δύο είναι το προγενέστερο.
8.6. Ο Καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει το Προϊόν στον Πωλητή αμέσως, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία υπαναχώρησε από τη σύμβαση, να επιστρέψει το Προϊόν στον Πωλητή ή να το μεταβιβάσει σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Πωλητή για παραλαβή, εκτός εάν ο Πωλητής έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος το Προϊόν. Για να τηρηθεί η προθεσμία, αρκεί να επιστραφεί το προϊόν πριν από τη λήξη της. Ο καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει το προϊόν στη διεύθυνση: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa.
8.7. Ο Καταναλωτής είναι υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας του Προϊόντος που προκύπτει από τη χρήση του κατά τρόπο που υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Προϊόντος.
8.8. Πιθανές δαπάνες που σχετίζονται με την υπαναχώρηση του καταναλωτή από τη σύμβαση, οι οποίες πρέπει να βαρύνουν τον καταναλωτή:
8.8.1. Εάν ο καταναλωτής έχει επιλέξει τρόπο παράδοσης του Προϊόντος διαφορετικό από τη φθηνότερη συνήθη μέθοδο παράδοσης που διατίθεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ο Πωλητής δεν υποχρεούται να επιστρέψει στον καταναλωτή τα πρόσθετα έξοδα στα οποία αυτός υποβλήθηκε.
8.8.2. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τα άμεσα έξοδα επιστροφής του Προϊόντος.
8.8.3. Στην περίπτωση Προϊόντος που αποτελεί υπηρεσία, η εκτέλεση της οποίας, κατόπιν ρητής αίτησης του καταναλωτή, έχει αρχίσει πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής που ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης μετά από σχετική αίτηση υποχρεούται να πληρώσει για τις υπηρεσίες που εκπληρώθηκαν μέχρι την υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Το ποσό της πληρωμής υπολογίζεται ανάλογα με την έκταση της παρεχόμενης υπηρεσίας, λαμβανομένης υπόψη της τιμής ή της αμοιβής που συμφωνήθηκε στη σύμβαση. Εάν η τιμή ή η αμοιβή είναι υπερβολική, ο υπολογισμός του ποσού αυτού βασίζεται στην αγοραία αξία της παρεχόμενης επίδοσης.
8.9. Ο καταναλωτής δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει από σύμβαση εξ αποστάσεως όσον αφορά συμβάσεις:
8.9.1. (1) για την παροχή υπηρεσιών, εάν ο Πωλητής έχει εκτελέσει πλήρως την υπηρεσία με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, ο οποίος ενημερώθηκε πριν από την έναρξη της υπηρεσίας ότι μετά την εκτέλεση από τον Πωλητή, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση θα χαθεί- (2) στις οποίες η τιμή ή η αμοιβή εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς, τις οποίες ο Πωλητής δεν μπορεί να ελέγξει και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης- (3) στις οποίες το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι μη προκατασκευασμένο προϊόν, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή για να καλύψει τις ατομικές του ανάγκες, (4) στην οποία το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι προϊόν που αλλοιώνεται γρήγορα ή έχει μικρή διάρκεια ζωής- (5) στην οποία το προϊόν παρέχεται σε σφραγισμένη συσκευασία, η οποία δεν μπορεί να επιστραφεί μετά το άνοιγμα για λόγους υγείας ή υγιεινής, εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί μετά την παράδοση- (6) στην οποία το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι προϊόντα τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, συνδέονται αναπόσπαστα με άλλα πράγματα, (7) στις οποίες το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι αλκοολούχα ποτά, η τιμή των οποίων συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης, η παράδοση των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η αξία των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς στις οποίες ο Πωλητής δεν έχει κανέναν έλεγχο, (8) στις οποίες ο καταναλωτής ζήτησε ρητά από τον Πωλητή να προσέλθει σε αυτόν για επείγουσα επισκευή ή συντήρηση- εάν ο Πωλητής παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες διαφορετικές από αυτές που ζήτησε ο καταναλωτής ή παρέχει Προϊόντα εκτός από τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της επισκευής ή της συντήρησης, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση όσον αφορά τις πρόσθετες υπηρεσίες ή τα Προϊόντα- (9) στις οποίες αντικείμενο της προμήθειας αποτελούν ηχητικές ή οπτικές εγγραφές ή προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που παραδίδονται σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η συσκευασία έχει ανοιχθεί μετά την παράδοση, (10) για την προμήθεια εφημερίδων, περιοδικών, με εξαίρεση τη σύμβαση συνδρομής- (11) που συνάπτεται με δημόσιο πλειστηριασμό- (12) o παροχή υπηρεσιών διαμονής, εκτός από την παροχή υπηρεσιών για κατοικία, μεταφορά εμπορευμάτων, ενοικίαση αυτοκινήτων, τροφοδοσία, υπηρεσίες που σχετίζονται με ανάπαυση, ψυχαγωγία, αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, εφόσον στη σύμβαση αναφέρεται η ημερομηνία ή η περίοδος παροχής της υπηρεσίας, (13) για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου που δεν είναι εγγεγραμμένο σε φυσικό μέσο, εάν η εκτέλεση άρχισε με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης και αφού ο πωλητής τον ενημέρωσε για την απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης.

9. ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΊΕΣ
9.1. Το παρόν τμήμα των Κανονισμών και οι διατάξεις που περιέχονται σε αυτό ισχύουν μόνο για τους Χρήστες Υπηρεσιών και τους Πελάτες που δεν είναι καταναλωτές.
9.2. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση Πώλησης που έχει συνάψει με τον Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψής της. Η υπαναχώρηση από τη Σύμβαση Πώλησης σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να αιτιολογηθεί και δεν γεννά καμία αξίωση κατά του Πωλητή εκ μέρους του Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής.
9.3. Στην περίπτωση Πελατών που δεν είναι καταναλωτές, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να περιορίσει τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για προκαταβολή εν όλω ή εν μέρει, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε ο Πελάτης και το γεγονός της σύναψης της Σύμβασης Πώλησης.
9.4. Από τη στιγμή της μεταβίβασης του προϊόντος στον μεταφορέα, ο Πωλητής μεταβιβάζει στον Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής τα οφέλη και τα βάρη που σχετίζονται με το προϊόν και τον κίνδυνο τυχαίας απώλειας ή ζημίας του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ελάττωμα ή ζημία του Προϊόντος που προκύπτει από την αποδοχή του προς μεταφορά μέχρι την παράδοσή του στον Πελάτη και για την καθυστέρηση της μεταφοράς της αποστολής.
9.5. Εάν το Προϊόν αποστέλλεται στον Πελάτη μέσω του μεταφορέα, ο Πελάτης που δεν είναι καταναλωτής υποχρεούται να εξετάσει την αποστολή εγκαίρως και με τον τρόπο που είναι αποδεκτός για τέτοιες αποστολές. Εάν διαπιστώσει ότι το Προϊόν έχει ελαττώματα ή ζημιές κατά τη μεταφορά, υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαπιστώσει την ευθύνη του μεταφορέα.
9.6. Σύμφωνα με το άρθρο 558 § 1 του Αστικού Κώδικα, αποκλείεται η ευθύνη του Πωλητή στο πλαίσιο της εγγύησης για το Προϊόν έναντι του Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής.
9.7. Στην περίπτωση Πελατών μη καταναλωτών, ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση για την παροχή της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας με άμεση ισχύ και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, αποστέλλοντας στον Πελάτη σχετική δήλωση.
9.8. Η ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσιών/Πωλητή έναντι του Πελάτη/Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής, ανεξαρτήτως της νομικής του βάσης, περιορίζεται -τόσο στο πλαίσιο μιας μεμονωμένης απαίτησης όσο και για κάθε απαίτηση συνολικά- μέχρι του ποσού της καταβληθείσας τιμής και των εξόδων παράδοσης βάσει της Σύμβασης Πώλησης, αλλά όχι περισσότερο από το ποσό των χιλίων PLN. Ο Πάροχος υπηρεσιών/Πωλητής ευθύνεται έναντι του Πελάτη/Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής μόνο για τυπικές ζημίες που ήταν προβλέψιμες κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης και δεν ευθύνεται για διαφυγόντα οφέλη σε σχέση με τον Πελάτη/Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής.
9.9. Κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ του Πωλητή/Παρόχου Υπηρεσιών και του Πελάτη/Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής υπάγεται στο αρμόδιο δικαστήριο της έδρας του Πωλητή/Παρόχου Υπηρεσιών.

10. ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
10.1. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συνάπτονται στην πολωνική γλώσσα.
10.2. Τροποποίηση των κανονισμών:
10.2.1. Ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στους Κανονισμούς για σημαντικούς λόγους, δηλαδή: αλλαγές στη νομοθεσία- αλλαγές στις μεθόδους πληρωμής και παράδοσης - στο βαθμό που οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
10.2.2. Σε περίπτωση σύναψης βάσει των παρόντων Κανονισμών συμβάσεων συνεχούς χαρακτήρα (π.χ. παροχή ηλεκτρονικής υπηρεσίας - Λογαριασμού) οι τροποποιημένοι κανονισμοί δεσμεύουν τον Πελάτη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος. 384 και 384[1] του Αστικού Κώδικα έχουν διατηρηθεί, δηλαδή ο Πελάτης έχει ενημερωθεί κατάλληλα για τις αλλαγές και δεν έχει καταγγείλει τη σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Σε περίπτωση που η τροποποίηση των κανονισμών έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή τυχόν νέων τελών ή την αύξηση των τελών ο σημερινός Πελάτης που είναι καταναλωτής, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
10.2.3. Σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων άλλης φύσης από τις συνεχείς συμβάσεις (π.χ. Σύμβαση Πώλησης) σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οι αλλαγές στους Κανονισμούς δεν θα επηρεάσουν σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα των αγορασθέντων Χρηστών Υπηρεσιών/Πελατών που είναι καταναλωτές πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων των Κανονισμών, ιδίως οι αλλαγές στους Κανονισμούς δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες που έχουν ήδη δοθεί ή δίνονται και τις συμβάσεις πώλησης που έχουν συναφθεί, υλοποιηθεί ή εκτελεσθεί.
10.3. Σε θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες Κανονισμούς, ισχύουν οι γενικά ισχύουσες διατάξεις του πολωνικού δικαίου, ιδίως: ο Αστικός Κώδικας- ο Νόμος περί Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της 18ης Ιουλίου 2002. (Επίσημη Εφημερίδα του 2002 αριθ. 144, θέση 1204 με περαιτέρω τροποποιήσεις)- για τις συμφωνίες πώλησης που έχουν συναφθεί έως τις 24 Δεκεμβρίου 2014 με καταναλωτές πελάτες - οι διατάξεις του νόμου περί προστασίας ορισμένων δικαιωμάτων των καταναλωτών και περί ευθύνης για ζημίες που προκαλούνται από επικίνδυνο προϊόν της 2ας Μαρτίου 2000. (ΦΕΚ. 2000 αρ. 22, θέση 271 με περαιτέρω τροποποιήσεις) και του Νόμου περί Ειδικών Όρων Καταναλωτικών Πωλήσεων και Τροποποίησης του Αστικού Κώδικα της 27ης Ιουλίου 2002. (Επίσημη Εφημερίδα του 2002 αριθ. 141, θέση 1176 με περαιτέρω τροποποιήσεις)- για τις συμφωνίες πώλησης που συνάπτονται από τις 25 Δεκεμβρίου 2014 με πελάτες καταναλωτές - διατάξεις του νόμου περί δικαιωμάτων των καταναλωτών της 30ής Μαΐου 2014. (Επίσημη Εφημερίδα του 2014 ρ. θέση 827 με περαιτέρω τροποποιήσεις)- και άλλες σχετικές διατάξεις του γενικώς ισχύοντος δικαίου.

11. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΎΠΟΥ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
11.1. Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης (έντυπο επιστροφής) - Λήψη
11.2. Υπόδειγμα εντύπου καταγγελίας - Λήψη

Πραγματοποιείτε μια παραγγελία εκ μέρους μιας εταιρείας εγγεγραμμένης στην ΕΕ, οπότε οι τιμές της παραγγελίας σας εμφανίζονται στο κατάστημά μας χωρίς ΦΠΑ. Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, θα λάβετε ένα τιμολόγιο με ΦΠΑ 0% μαζί με τα προϊόντα σας.