Δωρεάν αποστολή από 129 €
Δωρεάν αποστολή από 129 €
Επιστροφές σε 30 ημέρες
Επιστροφές σε 30 ημέρες
Πάνω από 17.000 προϊόντα
Πάνω από 17.000 προϊόντα

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΟΣ TENNIS-ZONE.GR

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ:

  1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  2. ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  3. ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ, ΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  5. ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  7. COOCKIES ΚΑΙ ANALYTICS ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
1.1. Η παρούσα πολιτική απορρήτου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποτελεί πηγή υποχρεώσεων για τον Χρήστη της Υπηρεσίας ή τους Πελάτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η πολιτική απορρήτου περιέχει, ειδικότερα, τους κανόνες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένης της βάσης, των σκοπών και της διάρκειας της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies και αναλυτικών εργαλείων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
1.2. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι η Strefa Tenisa Spółka z ograniczoną odpowidzialnością Spółka Komandytowa με έδρα τη Βαρσοβία (διεύθυνση καταστατικού και διεύθυνση παράδοσης: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa) που είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρηματιών με τον αριθμό 0000545256 του εθνικού δικαστικού μητρώου- το δικαστήριο καταχώρισης στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία της εταιρείας: Περιφερειακό Δικαστήριο της πρωτεύουσας της Βαρσοβίας στη Βαρσοβία, XII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Μητρώου Δικαστηρίων- NIP 70100469498- REGON: 360859723- διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] και αριθμός τηλεφώνου: (+48) 22 823 37 48 - εφεξής αναφερόμενος ως "υπεύθυνος επεξεργασίας" και ο οποίος είναι τόσο ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτυακού καταστήματος όσο και ο πωλητής.
1.3. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων που έχει οριστεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας:
[email protected]
1.4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο Διαδικτυακό Κατάστημα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/WE (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) - εφεξής "ΓΚΠΔ". Το επίσημο κείμενο του ΓΚΠΔ: http:
//eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.5. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης αγορών, είναι εθελοντική. Ομοίως, η παροχή προσωπικών δεδομένων από τον Χρήστη της υπηρεσίας ή τον Πελάτη είναι εθελοντική, με δύο εξαιρέσεις: (1) σύναψη συμφωνιών με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας - η παράλειψη παροχής των προσωπικών δεδομένων, στις περιπτώσεις και στην έκταση που αναφέρονται στον Ιστότοπο, καθώς και στους Όρους και Προϋποθέσεις του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και εκτέλεση της Σύμβασης Πώλησης ή της Σύμβασης Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία σύναψης της εν λόγω σύμβασης. Η παροχή προσωπικών δεδομένων στην περίπτωση αυτή αποτελεί συμβατική απαίτηση και εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να συνάψει την εν λόγω συμφωνία με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, υποχρεούται να παράσχει τα απαιτούμενα δεδομένα. Κάθε φορά η έκταση των δεδομένων που απαιτούνται για τη σύναψη της σύμβασης προσδιορίζεται εκ των προτέρων στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και στους Όρους και Προϋποθέσεις του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. 2) Νομοθετικές υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας - η παροχή των προσωπικών δεδομένων αποτελεί νομοθετική απαίτηση που απορρέει από τους γενικά ισχύοντες νόμους που υποχρεώνουν τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την τήρηση φορολογικών ή λογιστικών βιβλίων) και η μη παροχή τους θα εμποδίσει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να εκπληρώσει τις εν λόγω υποχρεώσεις.
1.6. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων τα οποία αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα είναι υπεύθυνος και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτόν είναι: (1) υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το νόμο- (2) συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς- (3) είναι ουσιαστικά ορθά και επαρκή σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία- (4) διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από το αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και (5) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που να διασφαλίζει την κατάλληλη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.
1.7. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει και να είναι σε θέση να αποδείξει ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα μέτρα αυτά επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται, εφόσον απαιτείται. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τεχνικά μέτρα για να εμποδίζει μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να αποκτούν και να τροποποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά.
1.8. Όλες οι λέξεις, οι φράσεις και τα ακρωνύμια που εμφανίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα (π.χ. Πωλητής, Ηλεκτρονικό κατάστημα, Ηλεκτρονική υπηρεσία) πρέπει να νοούνται όπως ορίζονται στους Όρους του Ηλεκτρονικού καταστήματος που είναι διαθέσιμοι στις ιστοσελίδες του Ηλεκτρονικού καταστήματος.

2. ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.1. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επιτρέπεται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις που πληρούται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (1) το υποκείμενο των δεδομένων έδωσε την άδεια για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς- (2) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης- (3) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης που βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ή (4) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

2.2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας απαιτεί τουλάχιστον μία από τις βάσεις που αναφέρονται στην ενότητα 2.1 της πολιτικής απορρήτου. Η συγκεκριμένη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών Υπηρεσιών και των Πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αναφέρεται στην επόμενη ενότητα της Πολιτικής Απορρήτου- σε σχέση με τον καθοδηγούμενο σκοπό των προσωπικών δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

3. Ο ΣΚΟΠΟΣ, Η ΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ
3.1. Κάθε φορά ο σκοπός, η βάση, η διάρκεια και ο αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας προκύπτει από ενέργειες που πραγματοποιούνται από συγκεκριμένο χρήστη υπηρεσιών ή πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Για παράδειγμα, εάν ο Πελάτης αποφασίσει να πραγματοποιήσει μια αγορά στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και επιλέξει την προσωπική παραλαβή του αγορασθέντος προϊόντος αντί της παράδοσης με courier, τα προσωπικά του δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία με σκοπό την εκτέλεση της συναφθείσας Σύμβασης Πώλησης, αλλά δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα στον μεταφορέα που πραγματοποιεί τις αποστολές για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.
3.2. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα εντός του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για τους ακόλουθους σκοπούς, βάσει και κατά τη διάρκεια των περιόδων που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων Περίοδος διατήρησης δεδομένων
Εκτέλεση της σύμβασης πώλησης ή της σύμβασης παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή ανάληψη δράσης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη των προαναφερόμενων συμφωνιών Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ (εκτέλεση της συμφωνίας) - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση, τον τερματισμό ή την με άλλο τρόπο λήξη της συναφθείσας Σύμβασης Πώλησης ή της σύμβασης για την παροχή Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας.
Άμεσο μάρκετινγκ Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας) - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας - φροντίδα των συμφερόντων και της θετικής εικόνας του υπευθύνου επεξεργασίας, του ηλεκτρονικού του καταστήματος και του στόχου πώλησης προϊόντων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα ύπαρξης του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, αλλά όχι περισσότερο από την περίοδο παραγραφής των αξιώσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας έναντι του υποκειμένου των δεδομένων σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Η προθεσμία παραγραφής καθορίζεται από το νόμο, ιδίως από τον Αστικό Κώδικα (η βασική προθεσμία παραγραφής για τις αξιώσεις που σχετίζονται με την επιχείρηση είναι τρία έτη και για τη σύμβαση πώλησης δύο έτη). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, εάν το υποκείμενο των δεδομένων εκφράσει αποτελεσματική αντίρρηση σχετικά με αυτό.

Μάρκετινγκ Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ (συγκατάθεση) - το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα δεδομένα αποθηκεύονται έως ότου το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεσή του για περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων του για τον σκοπό αυτό.
Γνώμη του πελάτη σχετικά με τη συναφθείσα συμφωνία πώλησης Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας) - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας - φροντίδα των συμφερόντων και της θετικής εικόνας του υπευθύνου επεξεργασίας, του ηλεκτρονικού του καταστήματος και του στόχου πώλησης προϊόντων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα ύπαρξης του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, αλλά όχι περισσότερο από την περίοδο παραγραφής των αξιώσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας έναντι του υποκειμένου των δεδομένων σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Η προθεσμία παραγραφής καθορίζεται από το νόμο, ιδίως από τον Αστικό Κώδικα (η βασική προθεσμία παραγραφής για τις επιχειρηματικές αξιώσεις είναι τρία έτη και για τη σύμβαση πώλησης δύο έτη).
Τήρηση φορολογικών βιβλίων Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ σε σχέση με το άρθρο 86 § 1 του φορολογικού κώδικα που ισχύει από τις 17 Ιανουαρίου 2017 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2017 θέση 201)- η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη νομοθεσία που υποχρεώνει τον διαχειριστή να τηρεί φορολογικά βιβλία (μέχρι να λήξει η προθεσμία παραγραφής της φορολογικής υποχρέωσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τη φορολογική νομοθεσία).
Θέσπιση, επιδίωξη ή υπεράσπιση αξιώσεων που ενδέχεται να εγερθεί κατά του ελεγκτή Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας) - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας - τα οποία συνίστανται στη θεμελίωση, άσκηση και υπεράσπιση αξιώσεων που μπορεί να εγείρει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή που μπορεί να εγερθεί κατά του υπευθύνου επεξεργασίας. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα ύπαρξης του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, αλλά όχι περισσότερο από την περίοδο παραγραφής των αξιώσεων που μπορούν να εγερθεί κατά του υπευθύνου επεξεργασίας (η βασική περίοδος παραγραφής των αξιώσεων κατά του υπευθύνου επεξεργασίας είναι έξι έτη).
Χρήση του δικτυακού τόπου του ηλεκτρονικού καταστήματος και διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας) - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας - διεξαγωγή και συντήρηση του ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα ύπαρξης του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, αλλά όχι περισσότερο από την περίοδο παραγραφής των αξιώσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας έναντι του υποκειμένου των δεδομένων σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Η προθεσμία παραγραφής καθορίζεται από το νόμο, ιδίως από τον Αστικό Κώδικα (η βασική προθεσμία παραγραφής για τις επιχειρηματικές αξιώσεις είναι τρία έτη και για τη σύμβαση πώλησης δύο έτη).
Τήρηση στατιστικών στοιχείων και ανάλυση της επισκεψιμότητας στο ηλεκτρονικό κατάστημα Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας) - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας - στατιστικά στοιχεία και ανάλυση της επισκεψιμότητας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και να αυξηθούν οι πωλήσεις των προϊόντων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα ύπαρξης του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, αλλά όχι περισσότερο από την περίοδο παραγραφής των αξιώσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας έναντι του υποκειμένου των δεδομένων σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Η προθεσμία παραγραφής καθορίζεται από το νόμο, ιδίως από τον Αστικό Κώδικα (η βασική προθεσμία παραγραφής για τις επιχειρηματικές αξιώσεις είναι τρία έτη και για τη σύμβαση πώλησης δύο έτη).

  

4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ
4.1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης των συναπτόμενων συμφωνιών πώλησης, είναι απαραίτητο ο υπεύθυνος επεξεργασίας να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τρίτων (όπως πάροχος λογισμικού, ταχυμεταφορέας ή επεξεργαστής πληρωμών). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας χρησιμοποιεί μόνο τις υπηρεσίες τέτοιων εκτελούντων την επεξεργασία, οι οποίοι παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.
4.2. Η διαβίβαση δεδομένων από τον Διαχειριστή δεν πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση και όχι σε όλους τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου - ο Διαχειριστής διαβιβάζει τα δεδομένα μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεσή της. Για παράδειγμα, εάν ο Πελάτης χρησιμοποιεί προσωπική συλλογή, τα δεδομένα του δεν διαβιβάζονται στον μεταφορέα που συνεργάζεται με τον Διαχειριστή.
4.3. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών Υπηρεσιών και των Πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μπορούν να διαβιβαστούν στους ακόλουθους αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών:
4.3.1. μεταφορείς/μεταφορείς/ διαμεσολαβητές ταχυμεταφορών/ υποκείμενα που διαχειρίζονται αποθήκες και/ή διαδικασία αποστολής - στην περίπτωση Πελάτη που χρησιμοποιεί τη μέθοδο παράδοσης του Προϊόντος μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θέτει τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη στη διάθεση του επιλεγμένου μεταφορέα, διαμεσολαβητή ή διαμεσολαβητή που εκτελεί τις αποστολές για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, και εάν η αποστολή πραγματοποιείται από εξωτερική αποθήκη - του υποκειμένου που διαχειρίζεται την αποθήκη και/ή τη διαδικασία αποστολής - στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της παράδοσης του Προϊόντος στον Πελάτη.
4.3.2. Φορείς που χειρίζονται ηλεκτρονικές πληρωμές ή πληρωμές με κάρτα - στην περίπτωση Πελάτη που χρησιμοποιεί τη μέθοδο ηλεκτρονικής πληρωμής ή πληρωμής με κάρτα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θέτει τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη στη διάθεση του επιλεγμένου φορέα που χειρίζεται τις παραπάνω πληρωμές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της πληρωμής που πραγματοποιεί ο Πελάτης.
4.3.3. Προμηθευτής του συστήματος ερευνών γνώμης - στην περίπτωση Πελάτη που έχει συνάψει Σύμβαση Πώλησης, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θέτει τα συλλεγμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη στη διάθεση της επιλεγμένης οντότητας που παρέχει το σύστημα ερευνών γνώμης που συνάπτεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να εκφράσει ο Πελάτης τη γνώμη του χρησιμοποιώντας το σύστημα ερευνών γνώμης.
4.3.4. Πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τεχνικές, πληροφορικές και οργανωτικές λύσεις, οι οποίες επιτρέπουν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού (ιδίως πάροχοι λογισμικού για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, πάροχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φιλοξενίας και πάροχος λογισμικού για τη διαχείριση της εταιρείας και την παροχή τεχνικής υποστήριξης στον Διαχειριστή) - Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας καθιστά τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη διαθέσιμα στον επιλεγμένο πάροχο που ενεργεί για λογαριασμό του μόνο στην περίπτωση και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.
4.3.5. Πάροχοι λογιστικών, νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουν λογιστική, νομική ή συμβουλευτική υποστήριξη στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (ιδίως λογιστικό γραφείο, δικηγορικό γραφείο ή εταιρεία είσπραξης οφειλών) - Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θέτει τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη στη διάθεση του επιλεγμένου παρόχου που ενεργεί για λογαριασμό του μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

5. ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ
5.1. Ο ΓΚΠΔ απαιτεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να ενημερώνει για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ, και, τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, σχετικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες για τη λήψη τους, καθώς και τη σημασία και τις αναμενόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων. Με αυτό το σκεπτικό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανή κατάρτιση προφίλ στο παρόν τμήμα της πολιτικής απορρήτου.
5.2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να χρησιμοποιήσει την κατάρτιση προφίλ στο ηλεκτρονικό κατάστημα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, αλλά οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει αυτής από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεν αφορούν τη σύναψη ή την άρνηση σύναψης σύμβασης πώλησης ή τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το αποτέλεσμα της χρήσης του προφίλ στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η χορήγηση έκπτωσης σε ένα πρόσωπο, η αποστολή εκπτωτικού κωδικού, η υπενθύμιση ημιτελών αγορών, η υποβολή πρότασης προϊόντος που μπορεί να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα ή τις προτιμήσεις ενός προσώπου ή η πρόταση καλύτερων όρων σε σύγκριση με την τυπική προσφορά του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Παρά την κατάρτιση προφίλ, το άτομο είναι αυτό που αποφασίζει ελεύθερα αν θα θελήσει να επωφεληθεί από την έκπτωση που λαμβάνει με αυτόν τον τρόπο ή από τους καλύτερους όρους και να πραγματοποιήσει μια αγορά στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
5.3. Η κατάρτιση προφίλ στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα συνίσταται στην αυτόματη ανάλυση ή πρόβλεψη της συμπεριφοράς ενός ατόμου στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, π.χ. με την προσθήκη ενός συγκεκριμένου προϊόντος στο καλάθι αγορών, την περιήγηση στη σελίδα ενός συγκεκριμένου προϊόντος στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή με την ανάλυση του προηγούμενου ιστορικού αγορών που πραγματοποιήθηκαν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η προϋπόθεση για την εν λόγω κατάρτιση προφίλ είναι ότι ο Διαχειριστής διαθέτει προσωπικά δεδομένα ενός προσώπου προκειμένου να μπορεί να του στείλει, π.χ., έναν εκπτωτικό κωδικό.
5.4. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και παράγει έννομα αποτελέσματα για το εν λόγω πρόσωπο ή το επηρεάζει με παρόμοιο τρόπο σημαντικά.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6.1. Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή διαβίβασης - το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, τη διόρθωση, τη διαγραφή τους ("δικαίωμα στη λήθη") ή τον περιορισμό της επεξεργασίας και έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων του. Λεπτομερείς προϋποθέσεις για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων αναφέρονται στο άρθρο 15-21 του ΓΚΠΔ.
6.2. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή - πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που έχει δοθεί (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ), έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας, η οποία έγινε βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.
6.3. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή - το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην εποπτική αρχή με τον τρόπο και τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του πολωνικού δικαίου, ιδίως του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εποπτική αρχή στην Πολωνία είναι ο Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
6.4. Δικαίωμα αντίρρησης - το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή, με βάση την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) (δημόσιο συμφέρον ή καθήκοντα) ή στ) (έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας), συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν μπορεί πλέον να επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αποδείξει την ύπαρξη βάσιμων νόμιμων λόγων για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή λόγων για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων.
6.5. Δικαίωμα εναντίωσης στην άμεση εμπορική προώθηση - εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για τους σκοπούς της εν λόγω εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, στο βαθμό που η επεξεργασία σχετίζεται με την εν λόγω άμεση εμπορική προώθηση.
6.6. Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται στο παρόν τμήμα της πολιτικής απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας αποστέλλοντας κατάλληλο μήνυμα εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση του διαχειριστή που αναφέρεται στην αρχή της πολιτικής απορρήτου ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

7. COOCKIES ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ
7.1. Τα cookies είναι μικρές πληροφορίες κειμένου με τη μορφή αρχείων κειμένου, που αποστέλλονται από τον διακομιστή και αποθηκεύονται στον ιστότοπο ενός επισκέπτη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (π.χ. στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή, φορητού υπολογιστή ή σε μια κάρτα μνήμης ενός smartphone - ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα). Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies, καθώς και το ιστορικό της δημιουργίας τους μπορείτε να βρείτε εδώ:
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie .
7.2. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα που περιέχονται στα cookies όταν οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για τους ακόλουθους σκοπούς
7.2.1. ταυτοποίηση του Πελάτη ως συνδεδεμένου στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και επίδειξη ότι είναι συνδεδεμένος-
7.2.2. απομνημόνευση των προϊόντων που προστίθενται στο καλάθι αγορών προκειμένου να γίνει μια παραγγελία,
7.2.3. την απομνημόνευση δεδομένων από τις φόρμες παραγγελίας, τις έρευνες ή τα στοιχεία σύνδεσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος-
7.2.4. την προσαρμογή του περιεχομένου της σελίδας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στις ατομικές προτιμήσεις του Πελάτη (π.χ. χρώματα, μέγεθος γραμματοσειράς, διάταξη σελίδας) και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των ιστότοπων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος-
7.2.5. τη διεξαγωγή ανώνυμων στατιστικών σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος-
7.2.6. την επαναληπτική αγορά, δηλαδή τη μελέτη των χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς των επισκεπτών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με την ανώνυμη ανάλυση των δραστηριοτήτων τους (π.χ. επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε ορισμένες σελίδες, λέξεις-κλειδιά κ.λπ.), προκειμένου να δημιουργηθεί το προφίλ τους και να τους παρέχονται διαφημίσεις προσαρμοσμένες στα αναμενόμενα ενδιαφέροντά τους, ακόμη και όταν επισκέπτονται άλλους ιστότοπους του διαφημιστικού δικτύου της Google Ireland Ltd. και της Facebook Ireland Ltd..
7.3. Από προεπιλογή, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού που διατίθενται στην αγορά αποδέχονται την αποθήκευση cookies. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τους όρους χρήσης των cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του δικού του προγράμματος περιήγησης ιστού. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε, για παράδειγμα, να περιορίσετε εν μέρει (π.χ. προσωρινά) ή να απενεργοποιήσετε πλήρως τη δυνατότητα αποθήκευσης των cookies - στη δεύτερη περίπτωση, ωστόσο, αυτό μπορεί να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (για παράδειγμα, μπορεί να μην είναι δυνατή η πορεία παραγγελίας μέσω της Φόρμας Παραγγελίας λόγω μη απομνημόνευσης των Προϊόντων στο καλάθι αγορών κατά τα επόμενα βήματα της τοποθέτησης της παραγγελίας).
7.4. Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο σχετικά με τα cookies είναι σχετικές από το σημείο της συγκατάθεσής σας για τη χρήση cookies από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα - σύμφωνα με τους κανονισμούς, η συγκατάθεση αυτή μπορεί επίσης να δοθεί μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Εάν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, πρέπει να αλλάξετε ανάλογα τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο για τα cookies.
7.5. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων για τα cookies και τη διαγραφή τους στα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμες στην ενότητα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο και στις ακόλουθες σελίδες (απλά κάντε κλικ στον σύνδεσμο): στο πρόγραμμα περιήγησης, Chromeστο πρόγραμμα περιήγησης
Firefoxστο πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer στο πρόγραμμα περιήγησης, Opera στο πρόγραμμα περιήγησης, Safariστο πρόγραμμα περιήγησης, Microsoft Edge7.
7.6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ανάλυσης Google, Universal Analytics που παρέχονται από την Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) στο ηλεκτρονικό κατάστημα) και Hotjar που παρέχονται από την Hotjar Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta). Οι υπηρεσίες αυτές βοηθούν τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να τηρεί στατιστικά στοιχεία και να αναλύει την επισκεψιμότητα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Τα δεδομένα που συλλέγονται υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο των ανωτέρω υπηρεσιών για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων που βοηθούν στη διαχείριση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και στην ανάλυση της κίνησης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Τα δεδομένα αυτά είναι συγκεντρωτικά. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας χρησιμοποιεί τις παραπάνω υπηρεσίες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα συλλέγει δεδομένα όπως οι πηγές και το μέσο απόκτησης επισκεπτών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και ο τρόπος συμπεριφοράς τους στον Ιστότοπο, πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές και τα προγράμματα περιήγησης από τα οποία επισκέπτονται τον ιστότοπο, IP και domain, γεωγραφικά δεδομένα και δημογραφικά δεδομένα (ηλικία, φύλο) και ενδιαφέροντα.
7.7. Είναι δυνατό για ένα άτομο να εμποδίσει εύκολα την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητά του στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με το Google Analytics - για παράδειγμα, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που παρέχεται από την Google Ireland Ltd. και είναι διαθέσιμο εδώ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
7.8. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να χρησιμοποιεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα την υπηρεσία Facebook Pixel που παρέχεται από την Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία). Η υπηρεσία αυτή βοηθά τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να μετρά την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων και να διαπιστώνει τι κάνουν οι επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και να τους εμφανίζει προσαρμοσμένες διαφημίσεις. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Facebook Pixel στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
7.9. Μπορείτε να διαχειριστείτε την απόδοση του Facebook Pixel ρυθμίζοντας τις διαφημίσεις στο λογαριασμό σας στο Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
7.10. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να χρησιμοποιεί τα εργαλεία που παρέχει η Smartsupp.com, s.r.o. (Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Τσεχία) στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι υπηρεσίες αυτές βοηθούν τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία εξυπηρέτησης πελατών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η υπηρεσία συνίσταται στην υλοποίηση ενός plugin συνομιλίας που επιτρέπει στον Πελάτη να επικοινωνεί με τον Πωλητή σε πραγματικό χρόνο από τον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των εργαλείων της Smartsupp.com, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: https://www.smartsupp.com/pl/ecommerce-live-chat.

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
8.1. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σας ενθαρρύνει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου που έχει θεσπιστεί εκεί αφού μεταβείτε σε άλλους ιστότοπους. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Πραγματοποιείτε μια παραγγελία εκ μέρους μιας εταιρείας εγγεγραμμένης στην ΕΕ, οπότε οι τιμές της παραγγελίας σας εμφανίζονται στο κατάστημά μας χωρίς ΦΠΑ. Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, θα λάβετε ένα τιμολόγιο με ΦΠΑ 0% μαζί με τα προϊόντα σας.